Al-Hilal skolens elevråd

På Al-Hilal Skolen kommer medbestemmelse og ligeværd blandt andet til udtryk gennem elevrådet, hvor alle elever bliver hørt og set i et fortroligt og demokratisk forum.  Der sidder to repræsentanter fra 5.klasse til 9.klasse , og vi vælger ved demokratisk valg en formand og næstformand blandt repræsentanterne. Vi har en postkasse, hvor man anonymt kan komme med forslag, ris eller ros. 

Elevrådet på Al-Hilal skolen skal:

1. varetage elevernes fælles interesser 2. styrke elevernes indflydelse på skolen og undervisningen 3. fremme samarbejdet mellem elever, lærere, forældre og skolebestyrelsen 4. samarbejde med andre skolers elevråd § 3: Elevrådet

Stk. 1. Hver klasse fra 5. kl. og op til 9. klasse vælger 2 repræsentanter. 

Stk. 2. En gang om året, inden udgangen af september måned, skal klassen vælge repræsentanter til elevrådet.

Stk. 3. Hvis flertallet i en klasse ønsker det, kan deres repræsentant i elevrådet udskiftes.

Stk. 4. Genvalg af elevrådsrepræsentant er muligt.

Stk. 5. Repræsentanterne har taleret og stemmeret.

Stk. 6. Det er klasserepræsentanternes opgave at diskutere elevrådets dagsorden i klassen før elevrådsmødet; at fremlægge klassens synspunkter på elevrådsmødet og arbejde for, at de bliver gennemført; at oplyse klassen om elevrådets beslutninger.

Stk. 7. Elevrådsmødet ledes af en ordstyrer. Opgaven går på skift mellem interesserede elevråds repræsentanter. Elevrådsmødet bliver refereret af elevrådets sekretær.

Stk. 1. Elevrådsbestyrelsen består af: Forperson og (næstforperson).

Stk. 2. Elevrådet og kontaktlæreren er ansvarlige for gennemførelsen af valget.

Stk. 3. Elevrådsbestyrelsen eller kontaktlæreren skal tage sig af det daglige arbejde mellem elevrådsmøderne. herunder: indkaldelse til elevrådsmøder, udarbejde dagsorden og referat, hente og gennemgå post samt forberede sig til skolebestyrelsesmøder.

Stk. 4. Elevrådsbestyrelsen er ansvarlig over for elevrådet.

Stk. 1. Dagsorden til ordinære elevrådsmøder skal udsendes senest 5 dage før mødet. Til ekstraordinære elevrådsmøder kan dagsorden uddeles ved mødet.

Stk. 2. Referater af elevrådsmøder skal være uddelt senest 5 almindelige dage efter mødet.

Stk. 3. Referater af elevrådsmøder skal uddeles til: repræsentanterne, opslagstavle på 2.sal foran kontor ,skoleleder  skolebestyrelsen og kontaktlæreren. 

Stk. 4. Punkter til dagsorden skal afleveres til Elevrådsbestyrelsen senest 7 dage før mødet afholdes.

Stk. 5. Elevrådsbestyrelsen holder mindst et månedtligt møde.

Stk. 6. Elevrådet holder mindst møde hver 6. uge.

Stk. 7. Ekstraordinært elevrådsmøde skal afholdes, såfremt forpersonen eller 2/3 af elevrådsbestyrelsen eller 1/3 af elevrådet ønsker det. Stk. 8. Indkaldelse til ekstraordinært elevrådsmøde kan ske med kortere varsel end 1 uge.

Stk. 9. Elevrådet kan ikke indkalde til møde i elevrådet uden samtykke fra kontaktlæreren.

Stk. 1. Sager i elevrådet afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Hvis mindst 3/4 af elevrådets medlemmer ønsker det, skal en beslutning sendes til afstemning blandt alle skolens elever.

Stk. 3. Alle personvalg er skriftlige og foregår ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 1. De to repræsentanter og deres suppleanter vælges af elevrådet eller elevforsamlingen ved skoleårets start.

Stk. 1. På skolens budget er afsat et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med elevrådets arbejde. Udgifter skal bevilges og attesteres af forperson og kontaktlæreren.

Stk. 1. Ændringsforslag til vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 flertal for i elevrådet.

Stk. 2. Forslagene kan kun vedtages efter drøftelser i alle klasser.

Stk. 3. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse. 

Elevrådets repræsentanter:                                                    

(Elevrådsforperson  Najma) og  (Næstforperson Subayr )

 

Elevrådets repræsentanter                                             

(Elevrådsforperson Nargiz  ) og  (Næstforperson Nour )

 

Elevrådets repræsentanter:                                                    

(Elevrådsforperson Sidra ) og  (Næstforperson Hassan )