Mobning er en ikke accepteret handling på Al-Hilal skolen. Vi har nul tolerance overfor mobning og vi prioriterer elevernes trivsel meget højt. På Al-Hilal skolen er det vigtigt for os at eleverne dannes til at respektere og acceptere hinandens forskelligheder.

På Al-Hilal skolen, er der et tæt samarbejde mellem, lærerne, ledelsen og forældrene omkring elevernes trivsel. Det tætte samarbejde skal sikre at skolen skaber nogle trygge rammer for eleverne.

Hvad er mobning?

Mobning er, når en person gentagne gange eller over tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning foregår ofte i en situation hvor der er ubalance i forholdet og den mobbede ikke kan forsvare sig eller sige fra overfor situationen. Drilleri er ofte mellem to, hvor imens drilleri bliver til mobning når magtforholdet ændrer sig og mobberen typisk bliver bakket op af medløbere.

Mobning kan fx være:

-Fysisk vold som fx skub, slag og spark

– Trusler, hån, og negative kommentarer til fx ens udseende, tøj, navn, lugt eller etnicitet  

– Kropssprog der udviser en form for eksklusion eller hån

– Handlinger der kan tolkes som et fravalg af en person og dermed medføre en form for social isolation

Elever oplever ofte konflikter og det er vigtigt at lærerne kan skelne mellem en konflikt og mobning. En konflikt opstår gennem uenighed om en given ting/situation og her vil en konfliktmægling være en god respons på den pågældende situation, men konfliktmægling kan ikke bruges i en mobningssituation.

Hvordan forebygger vi mod mobning på Al-Hilal skolen?

– Klassernes teams samarbejder tæt om trivsel i de forskellige klasser. De skal løbende samarbejde om at udføre sociale aktiviteter, der styrker elevernes bånd til hinanden.

– Klassernes lærere skal have øget fokus på den almene dannelse, som omfatter elevernes forståelse af og respekt for andre.

– Der afholdes flere sociale aktiviteter imellem klasserne for at styrke elevernes sociale bånd til andre elever på samme trin.

– Klasselæreren arbejder løbende med at fremme den gode tone

– Arbejde med undervisningsmaterialer om trivsel fra bl.a. Red Barnet

– Det skal være meget tydeligt for eleverne hvem de skal henvende sig til, hvis de oplever mobning eller ubehagelige situationer som kan udvikle sig til mobning.

– Have klare regler og retningslinjer for hvilken adfærd man ønsker at have på skolen. Eleverne må ikke være i tvivl om hvad man må og hvad man ikke må på skolen

– Eleverne inddrages i arbejdet med hvordan man skaber en god klassekultur og hvordan de ønsker at man behandler og taler til hinanden

Digital mobning:

Den digitale mobning foregår via digitale medier som fx mobiltelefonen eller internettet. Digital mobning er når en person bliver forfulgt, udelukket fra fællesskabet, krænket eller gjort grin med. Den digitale mobning kan fx foregå på diverse sociale medier som fx Facebook, Instagram, Snapchat eller Tiktok. Det kan foregå offentligt på nettet eller i skjulte grupper på nettet. Digital mobning kan foregå på mange forskellige måder og nogle gange er mobberen kendt og andre gange er mobberen ukendt. Det er meget svært at holde styr på hvad der deles på nettet og særligt i de lukkede grupper og delingen af krækende materiale kan spredes meget hurtigt og det kan være meget svært at stoppe. Lærerne kan have meget svært ved at spotte den digitale mobning.

Elever der oplever digital mobning kan opleve dette i alle døgnets 24 timer og det kan være meget svært for den pågældende elev at slippe væk fra den.

Hvordan forebygger vi mod digital mobning?

– Eleverne skal lære hvordan man begår sig på nettet og de sociale medier.

– Eleverne skal lære hvordan man skal opføre sig på nettet. Det er en del af den almene dannelse at kunne opføre sig ordentligt, også på nettet.

-Eleverne skal lære at sige fra!

– Lærerne indsamler elevernes mobiltelefoner i skoletiden

– Lærerne informerer forældrene om vigtigheden af at eleverne lærer hvordan de skal opføre sig på nettet og at skolen ikke accepterer digital mobning.

– Lærerne snakker med forældrene om vigtigheden i at de tager digital mobning seriøst og at de påtager sig ansvaret for at tale med deres børn om hvordan man skal opføre sig på nettet

– Der undervises i digital opførsel som et led i at få styrket den digitale dannelse

Hvis mobning sker på skolen, Hvad gør vi så?

– Enhver elev der henvender sig til en voksen med et mobningsproblem SKAL ses og høres.

– Enhver lærer der oplever en henvendelse om et mobningsproblem SKAL reagere på situationen. Læreren er forpligtet til at tage fat om problemet og udarbejde en konkret handlingsplan for den pågældende situation.

– Ledelsen skal orienteres om situationen

– Læreren skal have en samtale med mobberen og mobbeofret

– Mobberens forældre skal orienteres om situationen og der skal gives klar besked om at denne type adfærd er forbudt på skolen

– Derudover skal læreren også henvende sig til medløberne og deres forældre, og de skal også have klar besked om at mobning er forbudt

– Lærerne, forældrene og ledelsen skal samarbejde om den handlingsplan som udarbejdes og det er deres ansvar at sørge for at der bliver taget hånd om problemet. Derudover er det vigtigt at der løbende bliver fulgt op på om planen overholdes

– Det er vigtigt at der evalueres på alle gennemførte handleplaner. Lærerne skal derfor evaluere på et handlingsforløb til teammøderne

– Læreren/klasselæreren skal sørge for at have mere fokus på triveslen i klassen efter en mobningssituation og sørge for at få styrket det sociale bånd imellem eleverne.

Opfordring til forældrene:

-Det er vigtigt at forældrene taler pænt om deres barns/børns klassekammerater og deres forældre.

– Det er vigtigt forældrene støtter deres barn/børn i at have et godt forhold til alle børn og at de ikke holder nogen udenfor fx ved at invitere alle til sin fødselsdag.

– Det er vigtigt at forældrene taler med deres barn/børn om at man ikke skal være medløber, men tværtimod kunne hjælpe og støtte en klassekammerat der bliver udsat for mobning

– Det er vigtigt at forældrene støtter lærerne i de sociale aktiviteter de planlægger og at de samarbejder om de handleplaner der udarbejdes.  

Ulykker på skolen:

Hvis en elev kommer til skade på skolen, skal den tilstedeværende lærer sørge for at bringe eleven på kontoret. Klasselæreren skal orienteres og klasselæreren skal sammen med kontoret vurdere skadens omfang og herefter vurdere om hjemmet skal kontaktes.

Hvis kontoret eller klasselæreren vurderer at eleven skal på skadestuen skal forældrene kontaktes så de kan tage deres barn på skadestuen. Hvis forældrene ikke kan kontaktes, så skal klasselæreren tage med eleven på skadestuen til der opnås kontakt til forældrene. Hvis klasselæreren ikke er til stede eller ikke kan tage af sted sendes en af de øvrige lærere, som underviser eleven.

Ulykker på tur, lejrtur eller studietur:

Hvis en elev kommer til skade på en tur, ringes der til kontoret, som derefter ringer forældrene op. Skal eleven på skadestuen tager den ene lærer med, mens den anden lærer bliver med de øvrige elever. Er klassen på lejrtur kan læreren selv kontakte forældrene og hvis skaden kræver behandling tager den ene lærer med eleven på skadestuen mens den anden lærer bliver tilbage med de øvrige elever. Hvis skaden er meget alvorlig, bedes forældrene hente eleven fra lejrturen.

Er en klasse på studietur, har læreren de nødvendige oplysninger til selv at kontakte forældrene og evt. aftale med forældrene at eleven bliver tjekket på et sygehus eller på en skadestue. Skolens forsikring dækker omkostningerne. Er eleven så alvorligt skadet at han/hun skal hjem, rejser en lærer tilbage med eleven mens de øvrige lærere bliver tilbage med resten af eleverne.

Beredskab ved bombetrussel (terror):

Hvis en lærer eller ledelsen oplever en bombetrussel skal han/hun reagerer ved at:

– Holde den telefoniske samtale kørende så længe som muligt, da det øger politiets mulighed for sporing, selv hvis henvendelsen skulle vise sig at være falsk.

– Noter flest mulige oplysninger vedrørende henvendelsen, stemme, køn, accent mm.

– Vær rolig og vær venlig

Hæft dig ved truslens ordlyd

– stil spørgsmål om hvornår det skulle ske, hvad der vil ske og hvordan det vil ske mm.

– Kontakt politiet

– Giv ledelsen besked med det samme

– igangsæt evakueringsplanen

Hvis man finder noget mistænkeligt

– Rør ikke ved genstanden

– Kontakt politiet

– Kontakt ledelsen med det samme

– Igangsæt evakueringsplanen

Ved skoleskyderi

– Få alle børn placeret under vinduet

– Få døren barrikaderet

– Luk vinduer og gardinerne

– Forhold jer fuldstændigt rolige

– Prøve IKKE at tale skytten til fornuft

– Ring 112

– Kontakt ledelsen

– Ledelsen udsteder, et langvarigt ring, på skoleklokken

Procedure for alvorlig sygdom eller dødsfald

Når et barn mister nogen:

– Skolen og SFO’en orienteres

– Lærerne og pædagogerne orientres, ved fravær af en lærer ringes læreren op eller der sendes en besked

– Klasselæreren fortæller klassens elever om hændelsen og forældrene orienteres også

– Klasselæreren/ledelsen tager kontakt til familien og klasselæreren vurderer om en kondolence skal finde sted.

– Klasselæreren samarbejde med de øvrige lærere om, hvordan der skal tages imod eleven og SFO’en drøfter hvordan de bedst muligt tager imod eleven efter skoledagen er omme.

– Klasselæreren mærker efter og har opfølgningssamtaler med eleven og med klassen hvis det er nødvendigt

Når klassen mister en elev eller en lærer:

– Skolens ledelse informerer personalet

– Klasselæreren forbereder hvordan beskeden skal meddeles til eleverne

– Klasselæreren er opmærksom på de elever, der reagerer voldsomt og muligvis får brug for hjælp til at håndtere beskeden

– Klasselæreren taler med eleverne om det

– Klasselæreren kontakter forældrene efter aftale med ledelsen om klassen/personalet skal deltage til begravelsen (der købes blomster)

Når skolen mister en medarbejder

– Lederen kontakter familien

– Lederen orienterer personalet

– Der aftales om der deltages til begravelsen

– Personalet samles til en mindehøjtidelighed

Psykisk førstehjælp/hjælp (krise)

Hvis en medarbejder oplever voldsom psykisk påvirkning som følge af fysisk eller psykisk vold eller trusler eller har været udsat for en alvorlig ulykke eller dødsfald skal der gives psykisk førstehjælp

– Psykisk førstehjælp kan gives af lederen eller en lærer

– Vigtigt at der lyttes til medarbejderen og der er fokus på om medarbejderen udviser tegn på panik

– Medarbejderens ægtefælle eller anden familiemedlem kontaktes

– Lederen sørger for at anmelde skaden

– Lederen/medarbejderen vurderer om politiet skal kontaktes

– Mulighed for at opsøge professionel hjælp undersøges, hvis dette er nødvendigt

Al-Hilal Skolens indsats for at forebygge mod smittespredning af Covid-19

Ajourført: 06.08.2020

Skoleåret 2020/2021 (Fase 3)

 

– Alle lærere og elever får testet sin temperatur før de indtræder skolen, med et infrarød, ikke kontakt, termometer

– Eleverne benytter forskellige indgange

– Skolen har installeret håndvaske i skolegården, så alle skal vaske hænder før de indtræder skolen

– Alle lærere viser eleverne hvordan man vasker sine hænder efter sundhedsstyrelsens anbefalinger og hjælper dem med at gøre det selv

– Skolen opdeles i zoner (farver) og 2 klasser deles om et toilet

– Alle klasselokaler er forsynet med sprit og vådservietter

– Der er spritbeholdere ved skolens hovedindgang og ved indgangen til lærerværelset

– I pauserne er eleverne opdelt. Indskolingen bruger skolegården, mellemtrinnet bliver indendørs og udskolingen får mulighed for enten at blive inde i klassen eller forlade skolen

– Mobiltelefoner samles i et mobilhotel og sprittes af før de bliver lagt I og når de tages op

– Læreren uddeler frugt til eleverne og sørger for de bliver vasket før eleverne spiser dem. Læreren skal bruge handsker

– Kantinen er lukket men eleverne kan bestille mad om morgenen og få maden leveret i klassen i frokostpausen

– Alle lærere husker eleverne på at nyse og hoste i ærmet eller i en serviet som efterfølgende skal smides ud

– Alle lærer har hver deres visir og får udleveret mundbind alt efter behov

– Eleverne skal selv sørge for at have mundbind med hvis de ønsker at have dem på

– Alle skolens toiletter og toiletsæder rengøres 1 gang i timen

– Alle håndtag, bordoverflader samt andre kontaktpunkter som fx vandhaner, lyskontakter og gelændere sprittes af 3 gange dagligt – morgen, middag og efter endt skoledag

– Alle computere, mus, projektorer og andet it-udstyr sprittes to gange dagligt – om morgenen og efter endt skoledag. Hver lærer spritter det it-udstyr de skal til at bruge før brug og efter endt brug

– Skraldespandene tømmes før de bliver helt fyldte. Skraldespandene tømmes to gange dagligt

– Der foretages en grundig rengøring af hele skolen to gange dagligt

– Rengøringspersonalet er forsynet med de rette midler og materialer og er opmærksomme på de krav der stilles til dem ved anvendelsen af de forskellige materialer

– Skolen bestiller masker og visir løbende afhængigt af behov – skolen har 400 masker samt 30 visir til rådighed ved skolestart

– Elever der kommer for sent skal forbi kontoret først, så de kan få taget deres temperatur

– Eleverne skal forlade skolen efter endt skoledag

– Elever eller lærere der har symptomer på sygdom sendes hjem og må først møde igen når de har været symptomfrie i 48 timer eller har foretaget en Corona-test som er negativ

– Forældre afleverer og henter deres børn udenfor skolen (ved porten)

– Forældrene kan komme på skolen efter aftale

SFO:

– SFO’en opholder sig mest muligt udendørs

– Al legetøj, der ikke kan rengøres er blevet fjernet

– Det resterende legetøj sprittes af to gange dagligt

– Udendørs legetøj rengøres 2 gange dagligt

–  Skolegården er forsynet med håndvask

– Alle borde og håndtag samt andre overflader sprittes af to gange i løbet af pasningstiden

– Elever med symptomer sendes hjem og må først møde igen når de har været symptomfrie i 48 timer