Kort om Al-Hilal Skolen

Al-Hilal Skolen er en friskole, med ét spor af klasser fra 0.-9.klasse (ensporet skole), beliggende i Københavns Nordvest-kvarter. Vi har elever med rødder fra mange forskellige lande og kulturer. Lærerne på skolen har også rødder fra forskellige lande og kulturer, hvilket gør det nemmere for eleverne at spejle sig i dem.

På Al-Hilal skolen tilbydes der undervisning i fagene: Dansk, matematik, engelsk, tysk, natur/teknologi, fysik og kemi, idræt, historie, samfundsfag, biologi, geografi, religion, arabisk samt en række kreative fag som fx håndarbejde, sløjd, musik og drama.

Vi har et stærkt og engageret lærerteam, som udfører kvalificeret undervisning i de ovennævnte fag. Samtlige lærere er særligt opmærksomme på, at det er vigtigt at benytte sig af de rette strategier, der retter sig mod arbejdet med tosprogede elever, da størstedelen af eleverne er tosprogede.

Antallet af elever i de forskellige klasser varierer, men vi vægter højt, at vores elevantal i klasserne ikke har en negativ påvirkning på kvaliteten af undervisningen samt undervisningsdifferentieringen.

På Al-Hilal Skolen har vi stort fokus på IT, og vi har investeret i at opgradere vores IT-systemer bl.a. gennem fibernet for dermed også at benytte os mere af de digitale lære- og undervisningsmidler ved siden af de analogiske lære- og undervisningsmidler. Digitale læremidler indgår således som en naturlig del af undervisningen i specielt udskolingen, og eleverne opnår derved kendskab og kompetencer inden for brugen af IT i undervisningen og er bedre rustet til at bruge det videre i uddannelsessystemet.  

Vi kører en streng anti-mobnings politik, da vi på ingen måde accepterer mobning. Skolen har dermed nogle regler, som skal overholdes, hvis man ønsker at blive elev på skolen.

Vi har ligeledes et rigtigt godt samarbejde med skolens sundhedsplejerske, SSP, UU-vejlederen og PPR. Endvidere har vi tæt kontakt til forældrene og dette skaber gensidig tillid.

Ønsker man et møde med ledelsen eller en rundvisning er man velkommen til at kontakte os på 35820760

 Skolens historie

 

I August 1999 slog Al-Hilal Skolen dørene op på Svanevej 3. Vi startede med 32 børn på skolen, i dag har vi 190 elever fordelt i 0.-9.klasse.

 

Hilal betyder nymåne, og navnet kommer af, at skolen spirede fra en tidligere skole, der blev nedlagt. Grundlaget for oprettelsen var, at vi ville oprette en skole, der var uafhængig af politiske organisationer. Derfor har den eneste sponsor vi har haft på skolen været Friskolefonden. Vi modtager derfor ikke økonomisk tilskud fra diverse organisationer.

 

Skolen er kendetegnet ved høj lærerindflydelse, hvor vi løfter i flok. Vi bliver udefra beskrevet som en lille familie, hvor vi værner om hinanden og tager godt imod alle.

På Al-Hilal Skolen arbejder vi hårdt imod, at vores elever kommer ud i samfundet og bliver aktive medborgere. Vi mener, vores fornemste opgave er at ruste eleverne til at kunne færdes i samfundet som danske medborgere.

 

 

På Al-Hilal Skolen anser vi det som en af vores vigtigste opgaver at gøre vores elever til demokratisk dannede samfundsborgere, der bidrager positivt og naturligt til det danske samfund. Dette er ikke mindst en del af Folkeskolens Fælles Mål, men også en vigtig del af skolens virke, da vi som flerkulturel-og sproget skole har en vigtig opgave hvad angår netop den demokratiske dannelse, da den ikke altid er tillært hjemmefra. Vi bidrager til elevernes integration, da vi klæder dem på til at skulle blive handlekompetente medborgere, der har viden og praktisk erfaring med store dele af det danske samfund.

På Al-Hilal Skolen er det afgørende for os, at alle elever skal føle sig set og hørt. De skal alle behandles som ligeværdige mennesker, som skal dannes til at blive aktive medborgere i samfundet. Blandt vores grundværdier er ideen om sameksistens. Vi mener, at uanset hvilken religiøs baggrund, etnisk baggrund eller hudfarve man har, kan dette ikke være en hindring for sameksistens og dermed samarbejde om at værne om vores multikulturelle samfund.

Vi vægter anerkendelse, mangfoldighed og tolerance særdeles højt blandt vores lærere og elever, og det er vigtigt for os, at alle respekterer hinanden og hinandens holdninger.

Skolen anser medbestemmelse og medborgerskab som vigtige værdier, og eleverne bliver hørt og set, bl.a. gennem elevrådet. Gennem dannelsesfagene som dansk og samfundsfag vægtes det højt, at eleverne dannes til at blive aktive, demokratiske medborgere i samfundet og dermed få dem helt integreret i de danske samfund.

Vi bestræber os ligeledes på at skabe de rette rammer for både vores ansatte, vores elever samt forældregruppen. Det er vigtigt for os, at alle føler sig trygge og i stand til at ytre deres meninger. Skolens ledelse er ligeledes åben over for enhver form for dialog omhandlende skolen og dens daglige gang eller relevante samfundsmæssige udfordringer.

Vi bestræber os på at leve op til at kunne varetage en del af det sociale ansvar. Vi er en skole der favner bredt, og vores elever har forskellige baggrunde og forskellige faglige og sociale kompetencer.  

Det er yderst vigtigt for os at forbygge at vores elever færdes i ekstreme miljøer. Vi har stort fokus på at fortælle og undervise vores elever i miljøernes beskaffenhed samt hvad konsekvenserne kan være for eleverne, hvis de nærmer sig disse miljøer.

Vi ser et stort potentiale i alle vores elever. Vi tilgodeser eleverne og vi tilrettelægger undervisningen, så den retter sig til hver enkelt elev. Vi møder eleverne, hvor de befinder sig – om det gælder deres faglige udvikling eller deres alsidige udvikling. Dem som har brug for flere faglige udfordringer, skal ikke føle sig hæmmet af andre, som skal have mere tid, og de svage elever skal ikke føle sig forbigået på baggrund af de stærke elever. Det er vigtigt for os, at hver enkelt elev finder den mest passende uddannelsesvej, som vil medføre succes og lykke og bidrage positivt til samfundet. 

Skolens arbejde med demokrati og medborgerskab kommer specielt til udtryk i samfundsfag-og historietimerne, hvor materialerne ud fra bl.a. Fælles Mål omhandler temaer som “Demokrati før og nu”, ”Medborgerskab vs. Modborgerskab”, “FN´s Verdenserklæring om Menneskerettigheder”, “FN´s Børnekonvention”, “Grundloven”, ”Kvinders rettigheder” og ”Retssikkerhed”.

Vi arbejder bl.a. med den praktiske indfaldsvinkel, hvor elevrådet på Al-Hilal bliver hørt og inddraget i flere planlægning-og beslutningsprocesser. Her lærer eleverne, hvordan man i praksis får arbejdet med en idé eller sag, og hvordan den bliver ført ud i livet.

Temaet Medborger vs. Modborger arbejdes der både teoretisk og praktisk med. Teoretisk ved at vi i tilknytning til sociologi undersøger gruppers og individers behov for tilknytning samt ved at tillære kulturbegreber, mens vi praktisk i al undervisning på skolen bidrager til elevernes selvopfattelse om at de er danske. Ved at de bliver anerkendt som danske, føler sig danske og bliver set som værende på lige fod som andre etnisk danske børn, bidrager vi til deres medborgerskab.

I modsat fald kan man fx frygte, at de kan blive draget af ekstremistiske grupper, tilslutte sig disse og derved blive modborgere frem for medborgere. Derfor er en anden vigtig opgave for en skole som vores med flersprogede elever at lære eleverne om de forskellige ekstremistiske gruppers holdninger. Denne viden får vores elever brug for, så de kan tage afstand fra disse grupper, når de møder dem på deres videre vej efter afslutningen af grundskolen. Uden denne viden kan man frygte, at nogle elever vil lade sig forføre af disse grupper uden at have overblik og være kritiske.

For at opleve teorien i praksis og besøge samfundsinstitutioner, der er alment, kulturelt og demokratisk dannende, er der i udskolingen ekskursioner til bl.a. Folketinget, Arbejdermuseet, DR-byen og overværelse af en retssag i praksis.

Ved en besøge disse institutioner oplever eleverne, at der ved et demokrati som det danske, hvor vi er beriget med en masse frihedsrettigheder, også medfølger et ansvar. Fx i form af domstolenes domme, nyhedernes kildekritik og Folketingets love. Eleverne lærer om magtens tredeling og forskellige styreformer, som de nødvendigvis ikke kender fra deres forældres hjemlande.

På Al-Hilal Skolen kommer medbestemmelse og ligeværd blandt andet til udtryk gennem elevrådet, hvor alle elever bliver hørt og set i et fortroligt og demokratisk forum.  Der sidder to repræsentanter fra hver klasse, og vi vælger ved demokratisk valg en formand og næstformand blandt repræsentanterne. Vi har en postkasse, hvor man

anonymt kan komme med forslag, ris eller ros. Elevrådet bliver inddraget til planlægning, gennemførelse og evaluering af diverse arrangementer, bl.a. karneval og emneuge.

Elevrådet skoleåret 2022/2023

Elevrådets repræsentanter:                                                    

(Elevrådsformand Nargiz Isaa ) og  (Næstformand Nour Al-Huda mohammed )

9.kl Nour Al-Hoda Mohammad  og Nargiz Issa

8.kl Nouh Afallah og Aisha Adan

7.kl Amina Anakhrouch og Nour El-Wali 

6.kl  Anas Abshir og Suad Hagi 

5.kl Zahraa Murtaza og Fatima Najim 

 • § 1: Navn og sted
 • Navn: Al-Hilal skolens elevråd

     Sted: Al-Hilal Skolen  

 • § 2: Formål

  Elevrådet på Al-Hilal skolen skal:

  1. varetage elevernes fælles interesser 2. styrke elevernes indflydelse på skolen og undervisningen 3. fremme samarbejdet mellem elever, lærere, forældre og skolebestyrelsen 4. samarbejde med andre skolers elevråd § 3: Elevrådet

  Stk. 1. Hver klasse fra 5. kl. og op til 9. klasse vælger 2 repræsentanter. 

  Stk. 2. En gang om året, inden udgangen af september måned, skal klassen vælge repræsentanter til elevrådet.

  Stk. 3. Hvis flertallet i en klasse ønsker det, kan deres repræsentant i elevrådet udskiftes.

  Stk. 4. Genvalg af elevrådsrepræsentant er muligt.

  Stk. 5. Repræsentanterne har taleret og stemmeret.

  Stk. 6. Det er klasserepræsentanternes opgave at diskutere elevrådets dagsorden i klassen før elevrådsmødet; at fremlægge klassens synspunkter på elevrådsmødet og arbejde for, at de bliver gennemført; at oplyse klassen om elevrådets beslutninger.

  Stk. 7. Elevrådsmødet ledes af en ordstyrer. Opgaven går på skift mellem interesserede elevråds repræsentanter. Elevrådsmødet bliver refereret af elevrådets sekretær.

  § 4: Elevråds bestyrelse

  Stk. 1. Elevrådsbestyrelsen består af: Formand (Nargiz)  og Nour Al-Huda (næstformand).

  Stk. 2. Elevrådet og kontaktlæreren er ansvarlige for gennemførelsen af valget.

  Stk. 3. Elevråds bestyrelsen skal tage sig af det daglige arbejde mellem elevrådsmøderne. herunder: indkaldelse til elevrådsmøder, udarbejde dagsorden og referat, hente og gennemgå post samt forberede sig til skolebestyrelsesmøder.

  Stk. 4. Elevråds bestyrelsen er ansvarlig over for elevrådet.

  § 5: Forretningsorden

  Stk. 1. Dagsorden til ordinære elevrådsmøder skal udsendes senest 5 dage før mødet. Til ekstraordinære elevrådsmøder kan dagsorden uddeles ved mødet.

  Stk. 2. Referater af elevrådsmøder skal være uddelt senest 5 almindelige dage efter mødet.

  Stk. 3. Referater af elevrådsmøder skal uddeles til: repræsentanterne, opslagstavle i klasserne, opslagstavler i fællesrum, skoleinspektøren, skolebestyrelsen og kontaktlæreren. 

  Stk. 4. Punkter til dagsorden skal afleveres til Elevråds bestyrelsen senest 7 dage før mødet afholdes.

  Stk. 5. Elevråds bestyrelsen holder mindst et månedtligt møde.

  Stk. 6. Elevrådet holder mindst møde hver 6. uge.

  Stk. 7. Ekstraordinært elevrådsmøde skal afholdes, såfremt formanden eller 2/3 af elevråds bestyrelsen eller 1/3 af elevrådet ønsker det. Stk. 8. Indkaldelse til ekstraordinært elevrådsmøde kan ske med kortere varsel end 1 uge.

  Stk. 9. Elevrådet kan ikke indkalde til møde i elevrådet uden samtykke fra kontaktlæreren.

  § 6: Afstemninger

  Stk. 1. Sager i elevrådet afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

  Stk. 2. Hvis mindst 3/4 af elevrådets medlemmer ønsker det, skal en beslutning sendes til afstemning blandt alle skolens elever.

  Stk. 3. Alle personvalg er skriftlige og foregår ved almindeligt stemmeflertal.

  § 7: Skolebestyrelsen

  Stk. 1. De to repræsentanter og deres suppleanter vælges af elevrådet eller elevforsamlingen ved skoleårets start.

  § 8: Økonomi

  Stk. 1. På skolens budget er afsat et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med elevrådets arbejde. Udgifter skal bevilges og attesteres af formanden og kontaktlæreren.

  § 9: Vedtægts ændringer

  Stk. 1. Ændringsforslag til vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 flertal for i elevrådet.

  Stk. 2. Forslagene kan kun vedtages efter drøftelser i alle klasser.

  Stk. 3. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.  

Digitale læremidler på Al-Hilal Skolen

 

På Al-Hilal Skolen følger vi den digitale udvikling tæt. Vi mener, at læring og udvikling går hånd i hånd. Vi abonnerer derfor på flere digitale læremidler i forskellige fag, som vi bruger ved siden af de analogiske læremidler. Digitale læremidler opdateres hele tiden, laves ud fra den nyeste viden og kan differentieres, så den passer alle elevers faglige standpunkt. Endvidere er der aktiviteter og evalueringsformer, så elever og lærere hele tiden kan følge den faglige udvikling tæt.

 

På Al-Hilal Skolen er vi klar over, at digitale læremidler kræver tilvænning for både lærere og elever. Derfor tilbydes alle vores lærere et kursus i digitale læremidler, og vores elever stifter bekendtskab med materialerne allerede i indskolingen, så de tidligt bliver digitalt dannede.

Vi har et computerrum , fortrinsvis til indskolingen, mens vi har bærbare computere og tablet  i klassesæt til mellemtrinnet.

Alle elever fra 7. til 9.klasse medbringer deres egen bærbare computer med i skole hver dag, som bruges til at skrive noter, lave opgaver og prøver. På denne måde klæder vi vores elever på til at være fortrolige og opdaterede til at bruge computere, IT-programmer og digitale læremidler som en naturlig del af deres læring og arbejdsform i deres videre uddannelsesforløb.

 

 

 

Dansk til mellemtrin og udskoling – herunder retskrivnings-og læseprøver svarende til Folkeskolens afgangsprøver

 

Herudover abonneres i fagene engelsk, naturteknik, musik, historie, samfundsfag og idræt

 

PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) har til opgave at vurdere, hvorvidt en elev har behov for specialundervisning (svarende til støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer), efter en anmodning fra skolen.

Hvis en elev vurderes til at have behov for specialundervisning, skal PPR udarbejde en udtalelse herom. PPR skal desuden én gang årligt vurdere, hvorvidt elever, der modtager specialundervisning, fortsat har behov herfor.

Skolepsykologen møder ind på skolen efter aftale og behov.

Sundhedsplejersken følger elevernes sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. 

Al-Hilal Skolen har som alle andre grundskoler tilknyttet en sundhedsplejerske, som støtter op om skolebørns sundhed og trivsel gennem blandt andet sundhedssamtaler og undervisning. Sundhedsplejen vil samarbejde med skolen om elevernes sundhed og trivsel for bedst muligt at kunne støtte eleverne i en sund udvikling. Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler og undersøgelser i 0., 1., 5., og 8. klasse. Derudover tilbyder sundhedsplejersken undervisning i emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol mm. denne undervisning tilbydes for 2.-7. og 9. klasse. Sundhedsplejersken kan træffes på skolen mandage fra 8.30-12.30

UU-vejlederen har til opgave at vejlede de ældste elever på skolen (7.-9- klasse), som har brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse.

Vejledningen foregår såvel kollektivt som individuelt og kan bestå af både samtale, information, undervisning og praktiske aktiviteter.

UU-vejlederen møder ind på skolen efter aftale med udskolingens klasselærere samt skolelederen.

Al-Hilal Skolen har takket ja til tilbuddet fra Københavns kommune om at få tilknyttet en skolesocialrådgiver. Skolesocialrådgiveren er med til at styrke den forebyggende og tidlige indsats mod mistrivsel. Socialrådgiveren kan inddrages hvis en elev, lærer eller forældre oplever noget der kan påvirke elevens trivsel og udvikling på skolen fx højt fravær, konflikter, ved skilsmissesager, dødsfald eller lign.

Skolesocialrådgiveren kan efter aftale med lærere, skolelederen og forældre deltage til forskellige møder der vedrører elevens trivsel og udvikling på skolen. 

Skolesocialrådgiveren kan træffes på skolen hver anden mandag.