Kort om Al-Hilal Skolen

Al-Hilal Skolen er en friskole, med ét spor af klasser fra 0.-9.klasse (ensporet skole), beliggende i Københavns Nordvest-kvarter. Vi har elever med rødder fra mange forskellige lande og kulturer. Lærerne på skolen har også rødder fra forskellige lande og kulturer, hvilket gør det nemmere for eleverne at spejle sig i dem.

På Al-Hilal skolen tilbydes der undervisning i fagene: Dansk, matematik, engelsk, tysk, natur/teknologi, fysik og kemi, idræt, historie, samfundsfag, biologi, geografi, religion, arabisk samt en række kreative fag som fx håndarbejde, sløjd, musik og drama.

Vi har et stærkt og engageret lærerteam, som udfører kvalificeret undervisning i de ovennævnte fag. Samtlige lærere er særligt opmærksomme på, at det er vigtigt at benytte sig af de rette strategier, der retter sig mod arbejdet med tosprogede elever, da størstedelen af eleverne er tosprogede.

Antallet af elever i de forskellige klasser varierer, men vi vægter højt, at vores elevantal i klasserne ikke har en negativ påvirkning på kvaliteten af undervisningen samt undervisningsdifferentieringen.

På Al-Hilal Skolen har vi stort fokus på IT, og vi har investeret i at opgradere vores IT-systemer bl.a. gennem fibernet for dermed også at benytte os mere af de digitale lære- og undervisningsmidler ved siden af de analogiske lære- og undervisningsmidler. Digitale læremidler indgår således som en naturlig del af undervisningen i specielt udskolingen, og eleverne opnår derved kendskab og kompetencer inden for brugen af IT i undervisningen og er bedre rustet til at bruge det videre i uddannelsessystemet.  

Vi kører en streng anti-mobnings politik, da vi på ingen måde accepterer mobning. Skolen har dermed nogle regler, som skal overholdes, hvis man ønsker at blive elev på skolen.

Vi har ligeledes et rigtigt godt samarbejde med skolens sundhedsplejerske, SSP, UU-vejlederen, skolesocialrådgiver og PPR. Endvidere har vi tæt kontakt til forældrene og dette skaber gensidig tillid.

Ønsker man et møde med ledelsen eller en rundvisning er man velkommen til at kontakte os på 35820760

 Skolens historie

 

I August 1999 slog Al-Hilal Skolen dørene op på Svanevej 3. Vi startede med 32 børn på skolen, i dag har vi 190 elever fordelt i 0.-9.klasse.

 

Hilal betyder nymåne, og navnet kommer af, at skolen spirede fra en tidligere skole, der blev nedlagt. Grundlaget for oprettelsen var, at vi ville oprette en skole, der var uafhængig af politiske organisationer. Derfor har den eneste sponsor vi har haft på skolen været Friskolefonden. Vi modtager derfor ikke økonomisk tilskud fra diverse organisationer.

 

Skolen er kendetegnet ved høj lærerindflydelse, hvor vi løfter i flok. Vi bliver udefra beskrevet som en lille familie, hvor vi værner om hinanden og tager godt imod alle.

På Al-Hilal Skolen arbejder vi hårdt imod, at vores elever kommer ud i samfundet og bliver aktive medborgere. Vi mener, vores fornemste opgave er at ruste eleverne til at kunne færdes i samfundet som danske medborgere.

 

 

På Al-Hilal Skolen anser vi det som en af vores vigtigste opgaver at gøre vores elever til demokratisk dannede samfundsborgere, der bidrager positivt og naturligt til det danske samfund. Dette er ikke mindst en del af Folkeskolens Fælles Mål, men også en vigtig del af skolens virke, da vi som flerkulturel-og sproget skole har en vigtig opgave hvad angår netop den demokratiske dannelse, da den ikke altid er tillært hjemmefra. Vi bidrager til elevernes integration, da vi klæder dem på til at skulle blive handlekompetente medborgere, der har viden og praktisk erfaring med store dele af det danske samfund.

På Al-Hilal Skolen er det afgørende for os, at alle elever skal føle sig set og hørt. De skal alle behandles som ligeværdige mennesker, som skal dannes til at blive aktive medborgere i samfundet. Blandt vores grundværdier er ideen om sameksistens. Vi mener, at uanset hvilken religiøs baggrund, etnisk baggrund eller hudfarve man har, kan dette ikke være en hindring for sameksistens og dermed samarbejde om at værne om vores multikulturelle samfund.

Vi vægter anerkendelse, mangfoldighed og tolerance særdeles højt blandt vores lærere og elever, og det er vigtigt for os, at alle respekterer hinanden og hinandens holdninger.

Skolen anser medbestemmelse og medborgerskab som vigtige værdier, og eleverne bliver hørt og set, bl.a. gennem elevrådet. Gennem dannelsesfagene som dansk, billedkunst og samfundsfag vægtes det højt, at eleverne dannes til at blive aktive, demokratiske medborgere i samfundet og dermed få dem helt integreret i de danske samfund.

Vi bestræber os ligeledes på at skabe de rette rammer for både vores ansatte, vores elever samt forældregruppen. Det er vigtigt for os, at alle føler sig trygge og i stand til at ytre deres meninger. Skolens ledelse er ligeledes åben over for enhver form for dialog omhandlende skolen og dens daglige gang eller relevante samfundsmæssige udfordringer.

Vi bestræber os på at leve op til at kunne varetage en del af det sociale ansvar. Vi er en skole der favner bredt, og vores elever har forskellige baggrunde og forskellige faglige og sociale kompetencer.  

Det er yderst vigtigt for os at forbygge at vores elever færdes i ekstreme miljøer. Vi har stort fokus på at fortælle og undervise vores elever i miljøernes beskaffenhed samt hvad konsekvenserne kan være for eleverne, hvis de nærmer sig disse miljøer.

Vi ser et stort potentiale i alle vores elever. Vi møder eleverne, hvor de befinder sig – om det gælder deres faglige udvikling eller deres alsidige udvikling. Dem som har brug for flere faglige udfordringer, skal ikke føle sig hæmmet af andre, som skal have mere tid, og de svage elever skal ikke føle sig forbigået på baggrund af de stærke elever. Det er vigtigt for os, at hver enkelt elev finder den mest passende uddannelsesvej, som vil medføre succes og lykke og bidrage positivt til samfundet. 

Skolens arbejde med demokrati og medborgerskab kommer specielt til udtryk i samfundsfag-og historietimerne, hvor materialerne ud fra bl.a. Fælles Mål omhandler temaer som “Demokrati før og nu”, ”Medborgerskab vs. Modborgerskab”, “FN´s Verdenserklæring om Menneskerettigheder”, “FN´s Børnekonvention”, “Grundloven”, ”Kvinders rettigheder” og ”Retssikkerhed”.

Vi arbejder bl.a. med den praktiske indfaldsvinkel, hvor elevrådet på Al-Hilal bliver hørt og inddraget i flere planlægning-og beslutningsprocesser. Her lærer eleverne, hvordan man i praksis får arbejdet med en idé eller sag, og hvordan den bliver ført ud i livet.

Digitale læremidler på Al-Hilal Skolen

 

På Al-Hilal Skolen følger vi den digitale udvikling tæt. Vi mener, at læring og udvikling går hånd i hånd. Vi abonnerer derfor på flere digitale læremidler i forskellige fag, som vi bruger ved siden af de analogiske læremidler. Digitale læremidler opdateres hele tiden, laves ud fra den nyeste viden og kan differentieres, så den passer alle elevers faglige standpunkt. Endvidere er der aktiviteter og evalueringsformer, så elever og lærere hele tiden kan følge den faglige udvikling tæt.

 

På Al-Hilal Skolen er vi klar over, at digitale læremidler kræver tilvænning for både lærere og elever. Derfor tilbydes alle vores lærere et kursus i digitale læremidler, og vores elever stifter bekendtskab med materialerne allerede i indskolingen, så de tidligt bliver digitalt dannede.

Vi har et computerrum , fortrinsvis til indskolingen, mens vi har bærbare computere og tablet  i klassesæt til mellemtrinnet.

Alle elever fra 7. til 9.klasse medbringer deres egen bærbare computer med i skole hver dag, som bruges til at skrive noter, lave opgaver og prøver. På denne måde klæder vi vores elever på til at være fortrolige og opdaterede til at bruge computere, IT-programmer og digitale læremidler som en naturlig del af deres læring og arbejdsform i deres videre uddannelsesforløb.

 

 

 

Dansk til mellemtrin og udskoling – herunder retskrivnings-og læseprøver svarende til Folkeskolens afgangsprøver

 

Herudover abonneres i fagene engelsk, naturteknik, musik, historie, samfundsfag og idræt

 

PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) har til opgave at vurdere, hvorvidt en elev har behov for specialundervisning (svarende til støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer), efter en anmodning fra skolen.

Hvis en elev vurderes til at have behov for specialundervisning, skal PPR udarbejde en udtalelse herom. PPR skal desuden én gang årligt vurdere, hvorvidt elever, der modtager specialundervisning, fortsat har behov herfor.

Skolepsykologen møder ind på skolen efter aftale og behov.

Sundhedsplejersken følger elevernes sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. 

Al-Hilal Skolen har som alle andre grundskoler tilknyttet en sundhedsplejerske, som støtter op om skolebørns sundhed og trivsel gennem blandt andet sundhedssamtaler og undervisning. Sundhedsplejen vil samarbejde med skolen om elevernes sundhed og trivsel for bedst muligt at kunne støtte eleverne i en sund udvikling. Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler og undersøgelser i 0., 1., 5., og 8. klasse. Derudover tilbyder sundhedsplejersken undervisning i emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol mm. denne undervisning tilbydes for 2.-7. og 9. klasse. Sundhedsplejersken kan træffes på skolen mandage fra 8.30-12.30

UU-vejlederen har til opgave at vejlede de ældste elever på skolen (7.-9- klasse), som har brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse.

Vejledningen foregår såvel kollektivt som individuelt og kan bestå af både samtale, information, undervisning og praktiske aktiviteter.

UU-vejlederen møder ind på skolen efter aftale med udskolingens klasselærere samt skolelederen.

Al-Hilal Skolen har takket ja til tilbuddet fra Københavns kommune om at få tilknyttet en skolesocialrådgiver. Skolesocialrådgiveren er med til at styrke den forebyggende og tidlige indsats mod mistrivsel. Socialrådgiveren kan inddrages hvis en elev, lærer eller forældre oplever noget der kan påvirke elevens trivsel og udvikling på skolen fx højt fravær, konflikter, ved skilsmissesager, dødsfald eller lign.

Skolesocialrådgiveren kan efter aftale med lærere, skolelederen og forældre deltage til forskellige møder der vedrører elevens trivsel og udvikling på skolen. 

Skolesocialrådgiveren kan træffes på skolen hver anden mandag.